kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.

Ocenianie
Drodzy Państwo
Ustalam, że od 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie informowanie rodziców/ uczniów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po konsultacjach z nauczycielami ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Na czas trwania edukacji na odległość dopuszcza się ocenianie przysłanych do nauczyciela w formie elektronicznej prac domowych, kart pracy, zdjęć wytworów uczniów, prezentacji multimedialnych, nagrań, testów i sprawdzianów własnych nauczyciela lub pozyskanych za pomocą platform edukacyjnych i generatorów. Uzyskane oceny zostają wpisane do dziennika elektronicznego z dopiskiem „ez”. Skala ocen pozostaje bez zmian.

Jarosław Pastor

Szanowni Państwo
25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie:
1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. W zakładce dziennika elektronicznego „Zadania domowe” w godzinach 8.30-14.00 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania. (Ewentualne załączniki przekazywane mogą być przez stronę internetową szkoły)
4. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.

Jarosław Pastor

Drodzy rodzice
Od poniedziałku zmieniamy system pracy szkoły ze stacjonarnego na zdalne nauczanie. Jest to dla szkoły i dla Państwa sytuacja nowa. Wszyscy musimy się jej „nauczyć”. Postaramy się wprowadzić rozkład pracy w tygodniu. Nie będzie to typowy plan lekcji a jedynie przedmioty do kontaktu w dany dzień. Najprawdopodobniej będzie on podlegał zmianom i modyfikacji. Większość informacji będzie przekazywana uczniom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Część nauczycieli komunikuje się przy pomocy innych komunikatorów. Proszę państwa o cierpliwość i wyrozumiałość

Jarosław Pastor

1/ Szanowni rodzice, w związku ze zmianą systemu nauczania proszę o przygotowanie w domu dla dziecka/ucznia miesca do zdalnej nauki: stanowisko pracy, urządzenie do komunikacji za pomocą internetu.
2/ Na stronie https://tech.wp.pl/przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty-online-z-wp-pilotem-6490281372870785a umieszczone są informacje dotyczące przygotowania uczniów klas 8 do egzaminu.

Jarosław Pastor

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie na stronie www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z prowadzoną rekrutacją do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (zeskanowany wniosek) zgłaszanie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty papierowe będą przyjmowane w terminie późniejszym.  

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Dla rodzica”.

Kontakt ze szkołą:

- telefoniczny 83 355-12-39

- mailowy: sekretariat@sp1parczew.pl

Rowerowa Jedynka

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Regulamin rekrutacji - Rowerowa Jedynka

Deklaracja uczestnika - Rowerowa Jedynka

Harmonogram zajęć - Rowerowa Jedynka

Harmonogram wycieczek - Rowerowa Jedynka

Trasy wycieczek - Rowerowa Jedynka

Harmonogram zajęć podsumowujących - Rowerowa Jedynka


<< poprzedni  następny >>

Piknik podsumowujący - Rowerowa Jedynka

Opublikowano 29-09-2017::Admin

Komentarze 0

Zaproszenie

Opublikowano 19-09-2017::Admin

Komentarze 0

Rowerowa Jedynka - wycieczki

Opublikowano 17-07-2017::Admin


Komentarze 0

Rowerowa Jedynka - zajęcia stacjonarne

Opublikowano 17-07-2017::Admin


Komentarze 0

Podziękowania

Opublikowano 17-07-2017::Admin

Komentarze 0

Rowerowa Jedynka - harmonogram zajęć podsumowujących

Opublikowano 26-05-2017::Admin

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć podsumowujących wycieczki zaplanowane w ramach projektu Rowerowa Jedynka.

Plik w formacie PDF do wglądu i pobrania z menu Rowerowa Jedynka -> Pliki do pobrania (u góry)

Komentarze 0

Rowerowa Jedynka - harmonogram i trasy wycieczek

Opublikowano 18-05-2017::Admin

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz trasami wycieczek zaplanowanymi w ramach projektu Rowerowa Jedynka.

Plik w formacie PDF do wglądu i pobrania z menu Rowerowa Jedynka -> Pliki do pobrania (u góry)

Komentarze 0

Harmonogram zajęć projektu Rowerowa Jedynka

Opublikowano 05-05-2017::Admin

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć z zakresu obsługi roweru, podstaw Kodeksu Ruchu Drogowego i pierwszej pomocy przedlekarskiej, korzystania z mapy i kompasu.

Plik w formacie PDF do wglądu i pobrania z menu Rowerowa Jedynka -> Pliki do pobrania (u góry)

Komentarze 0

Rekrutacja - Rowerowa Jedynka

Opublikowano 02-05-2017::Admin

W wyniku posiedzenia, powołanej przez dyrektora szkoły p. Jarosława Pastora, Komisji Kwalifikacyjnej w składzie: p. Jacek Jerzy Piętowski, p. Krzysztof Niścioruk, p. Paweł Grelik, do udziału w dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projektu Rowerowa Jedynka, zakwalifikowano uczniów:

4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C - 6A - 6B - 6C

Komentarze 0

Projekt "ROWEROWA JEDYNKA"

Opublikowano 16-03-2017::Admin

Rowerowa Jedynka
 

Projekt Rowerowa Jedynka będzie realizowany od marca do września 2017 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Działanie 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej, Sfera pożytku publicznego 18 ) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, a jego wnioskodawcą był Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA, działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie. Adresatami projektu jest 150 uczniów SP1 Parczew, uczęszczających do klas 4 - 6.
Celem głównym Rowerowej Jedynki jest upowszechnienie turystyki rowerowej po Ziemi Parczewskiej z podkreśleniem rozwijania form aktywnego wypoczynku w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, popularyzacja wiedzy o wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych Ziemi Parczewskiej, upowszechnienie korzystania z rowerów wśród dzieci.
Projekt przewiduje udział uczniów w zajęciach stacjonarnych, wycieczkach rowerowych, rodzinnym pikniku rowerowym oraz opracowaniu folderów z trasami rowerowymi.
Zajęcia stacjonarne obejmują 4 godziny zajęć dydaktycznych w tym 2 godziny zajęć przygotowawczych przed wycieczkami rowerowymi oraz 2 godziny zajęć po wycieczkach.
Celem zajęć przygotowawczych będzie:
przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (przypomnienie podstawowych pojęć i zasad poruszania się rowerem po drogach publicznych, włączania się do ruchu, pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania, przypomnienie znaków drogowych itp.),
przegląd sprawności rowerów (przegląd hamulców, dzwonków, świateł odblaskowych, stanu technicznego opon, ciśnienia powietrza w dętkach itp.),
zapoznanie z mapą turystyczno - krajoznawczą, znakami na mapie, obliczaniem odległości, orientowaniem mapy, odczytywaniem wskazań kompasu.
Na podstawie zrealizowanych wycieczek, uczestnicy projektu opracują godne polecenia trasy rowerowe, opiszą co ciekawego można na nich spotkać oraz wszelkie informacje przydatne dla rowerzystów. Trasy zostaną naniesione na mapy i wydane w ilości 1000 egzemplarzy. Wydrukowane mapy będą rozpowszechniane na terenie Parczewa i okolic, tj. zostaną przekazane do szkół, bibliotek oraz punktu informacji turystycznej. Otrzymają je również uczestnicy projektu.
Wycieczki rowerowe w zależności od wieku uczestników odbędą się na dystansie: ok. 20 - 25 km (uczeń klasy 4), 30 - 35 km (uczeń klasy 5), 50 - 55 km (uczeń klasy 6). Ponieważ istotną kwestią tego typu wycieczek jest bezpieczeństwo uczestników, dlatego wszyscy zostaną wyposażeni w kaski rowerowe i narzutki odblaskowe. Zostanie również zakupiona polisa ubezpieczeniowa (NNW).
W miesiącu wrześniu zorganizowany zostanie piknik rowerowy Dzień Roweru. Piknik będzie imprezą otwartą zarówno dzieci jak i dorosłych (rodziców, opiekunów) w czasie której odbędą się gry i zabawy rowerowe (nagrody dla najlepszych), znakowanie rowerów przez policjantów, wspólne grillowanie.
Opiekę nad uczestnikami projektu, sprawować będą na zasadach wolontariatu nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1: p. Michał Kwiatek, p. Marcin Filipowicz, p. Krzysztof Niścioruk, p. Beata Cyranka, p. Dorota Matuszewska, p. Marcin Kułak, p. Małgorzata Samczuk, p. Paweł Grelik, p. Anna Lipska, p. Jarosław Pastor, p. Beata Bartnicka - Prokopiuk, p. Agnieszka Ślaska, p. Zofia Kaczmarek, p. Bożena Białacka. Koordynatorem będzie p. Jacek Piętowski, obsługą finansową zajmie się p. Katarzyna Maliszewska.
Nabór uczestników projektu Rowerowa Jedynka zostanie przeprowadzony w dniach 20.03.2017 - 24.03.2017. Deklaracje uczestnika należy składać w sekretariacie szkoły. Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły i u koordynatora projektu.

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>