kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Informacje

Informacje dotyczące nauki zdalnej

Informacje dotyczące nauki zdalnej:
1. Lekcje będą prowadzone w oparciu o istniejący plan lekcji przy pomocy dziennika elektronicznego i platformy Teams.
2. Lekcje trwają od 30 do 60 minut zachowując ogólny dzienny czas trwania zajęć.
3. Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania listy obecności uczniów z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i platformy Teams, usprawiedliwianie nieobecności odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem(dziennik elektroniczny, e-mail, komunikator, telefon).
4. Oceny bieżące wystawiane są zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
5. Nauczyciele prowadzą konsultacje indywidualnie i grupowo wykorzystując środki techniczne nauki na odległość, po wcześniejszym ustaleniu terminu z uczniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem (dziennik elektroniczny, Teams, e-mail, komunikator, telefon).
6. W klasach VIII możliwe są konsultacje na terenie szkoły indywidualnie lub grupowo z przedmiotów egzaminacyjnych po wcześniejszym ustaleniu terminu.
7. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest zgodnie z planem zajęć stacjonarnych z wykorzystaniem środków technicznych nauki na odległość, na wniosek rodzica zajęcia mogą odbywać się w szkole(zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne).
8. Na wniosek rodzica uczeń, który nie ma warunków do zdalnego nauczania w domu może realizować je w szkole.
9. Tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania powinien uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej lub innej platformy, materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN.

Komentarze 0